Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I i II stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

EU flag Erasmus vect NEG

Szkoła uczestniczy w projekcie:
Erasmus+

więcej

 • ban1.jpg
 • ban2.jpg
 • ban3.jpg
 • ban4.jpg
 • ban5.jpg

Zapytanie ofertowe na wykonywanie:

Badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół nr 2

Załączniki

 1. formularz oferty
 2. warunki wykonania zamówienia
 3. wzór umowy
 4. zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi:

Przegląd i konserwacja systemu monitoringu w Zespole Szkół nr 2.

Załączniki

1. formularz oferty

2. wykaz kamer

3. zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi:

Prace remontowe (malarskie) pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół nr 2.

Załączniki

1. formularz oferty

2. kosztorys ofertowy

3. zapytanie ofertowe

4 wzór umowy

5 przedmiar robót

01-12-2020r Komunikat:

Z uwagi na przekroczenie kwoty przeznaczonej na wykonanie zadania, postępowanie zostaje anulowane.


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi:
Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół nr 2 we Wrocławiu.

Załączniki

1. formularz oferty

2. wykaz asortymentowy i ilościowy

3. zapytanie ofertowe

4 wzór umowy

Uwaga zmiana 25.11.2020:Kosztorys ofertowy

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi:

Remont wyjścia z budynku Zespołu Szkół nr 2 we Wrocławiu.

Załączniki

1. formularz oferty

2. wykaz asortymentowy i ilościowy

3. zapytanie ofertowe

4 wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: WYWÓZ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEZ UPRAWNIONĄ FIRMĘ

Załączniki

1. formularz oferty

2. wykaz asortymentowy i ilościowy

3. zapytanie ofertowe

4 wzór umowy

Z UWAGI NA BRAK OFERT POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO ANULOWANE


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: NAPRAWA OBRABIAREK WG ZAŁĄCZNIKA NR 1

Załączniki

1. formularz oferty

2. wykaz prac remontowych do realizacji

3. zapytanie ofertowe

4 wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi:  POMIAR OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO, POMIAR PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

Załączniki

1. formularz oferty

2. wykaz powierzchni do pomiaru

3. zapytanie ofertowe

4. wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: WYKONANIE POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY PORAŻENIOWEJ W ZAKRESIE ZASILANIA PODNOŚNIKÓW SAMOCHODOWYCH

Załączniki

1. formularz oferty

2. wykaz podnośników

3. zapytanie ofertowe

4 wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: PRZEGLĄD, KONSERWACJA I REGULACJA BRAM GARAŻOWYCH, SZLABANU I BRAMY PRZESUWANEJ WRAZ Z NAPRAWAMI

Załączniki

1. zapytanie ofertowe

2. formularz oferty

3. wykaz bram i prac do wykonania

4. wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Monitoring zużycia mediów w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 105

Postępowanie w sprawie monitoringu złużycia mediów jest anulowane.

Postępowanie będzie ralizowane w późniejszym terminie.


Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży roboczej i obuwia roboczego dla uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół nr 2

załączniki

 1. formularz oferty
 2. zapytanie ofertowe
 3. załącznik nr 1
 4. wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na wykonanie mycia obustronnego okien na wysokości /budynek szkoły, warsztaty, sala gimnastyczna, biblioteka/

Załączniki

 1. zapytanie ofertowe
 2. formularz ofertyformularz oferty
 3. załacznik nr 1
 4. wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi
przeglądu i konserwacji central wentylacji mechanicznej wraz
z wymianą filtrów i czyszczeniem przewodów wentylacyjnych


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi
czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi
opróżnienia i czyszczenia separatorów


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi
konserwacji i legalizacji podręcznego sprzęty ppoż, próby ciśnieniowej węży i badanie hydrantów wewnętrznych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi
przeglądu konserwacyjnego podnośników samochodowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi
pomiarów rezystancji i różnicowo-prądowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi
przeglądu stanu technicznego budynków

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi
pomiaru szczelności instalacji gazowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi
okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych


Zapytanie ofertowe na usługę serwisową kserokopiarek.


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych -2020.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tonerów i tuszy -2020.


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości - 2020.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


FE PR DS UE EFS poziom PL kolor

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Wrocław, dnia 02 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę używanego samochodu ciężarowego do pracowni  pojazdów ciężarowych realizowana w  projekcie „ Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CPV - 34137000-6,

Nr sprawy 2232/7/2018

                                                                                                                                            

Zamawiający – Zespół Szkół nr 2 ul. Borowska 105, 50-551 Wrocław, zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „WODNIK” 
ul. Łukasiewicza 17
66-600 Krosno Odrzańskie

które oferuje wykonanie zamówienia za kwotę 199.875,00 zł brutto.


Informacja z otwarcia ofert 

Nr sprawy 2232/7/2018


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 541631-N-2018

 

Data składania ofert: 18 kwietnia 2018 r. 09:00

 

Ogłoszenie nr 541631-N-2018 z dnia 2018-04-09 r.

Zespół Szkół Nr 2: : Dostawa używanego samochodu ciężarowego do pracowni pojazdów ciężarowych realizowana w projekcie „ Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Odpowiedź na pytania 13.04.2018


Ogłoszenie o unieważnieniu

 

Wrocław 9.04.2018r.

Numerr sprawy 2232/6/2018

Ogłoszenie o unieważnieniu


Informacja z otwarcia ofert

 

Wrocław 6.04.2018r.

Numer sprawy 2232/6/2018


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Data składania ofert: 04 kwietnia 2018 r. 09:00

 

Ogłoszenie nr 532660-N-2018 z dnia 2018-03-21 r.

Zespół Szkół Nr 2: Dostawa używanego samochodu ciężarowego do pracowni pojazdów ciężarowych realizowana w projekcie „ Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Wrocław, dnia 16 marca 2018 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę używanego samochodu ciężarowego do pracowni  pojazdów ciężarowych realizowana w  projekcie „ Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CPV - 34137000-6,

                                                                                                                                         Nr sprawy 2232/5/2018

 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 27.02.2018r.

 

Nr Sprawy 2232/5/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 27.02.2018r. 

zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych


OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY dotyczy zadania nr 2

 

Wrocław, dnia 26 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia specjalistycznego (urządzeń i sprzętu) do pracowni  pojazdów ciężarowych realizowana w  projekcie „ Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu”  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na zadania.

CPV - 43800000-1, 38548000-8, 38434000-6, 42924700-6, 42652000-1, 42413200-6, 42636100-4, 42650000-4, 38410000-2, 39162100-6

Nr sprawy 2232/1/2018

dotyczy zadania nr 2


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 519168-N-2018

 

Data składania ofert: 27 lutego 2018 r. 09:00

 

Ogłoszenie nr 519168-N-2018 z dnia 2018-02-19 r.

Zespół Szkół Nr 2: Dostawa używanego samochodu ciężarowego do pracowni pojazdów ciężarowych realizowana w projekcie „ Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 


OGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania

Wrocław, dnia 13 lutego 2018 r.

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę używanego samochodu ciężarowego do pracowni  pojazdów ciężarowych realizowana w  projekcie „Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CPV - 34137000-6,

Nr sprawy 2232/3/2018

 

 


OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

 

Wrocław, dnia 07 lutego 018 r.

OGŁOSZENIE

O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia specjalistycznego (urządzeń i sprzętu) do pracowni  pojazdów ciężarowych realizowana w  projekcie „ Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu”  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na zadania.

CPV - 43800000-1, 38548000-8, 38434000-6, 42924700-6, 42652000-1, 42413200-6, 42636100-4, 42650000-4, 38410000-2, 39162100-6

Nr sprawy 2232/1/2018

dotyczy zadania nr 1

 


Informacja z otwarcia ofert

 

Zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych

Nr sprawy 2232/3/20


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr sprawy2232/1/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

dotyczy zadania nr 1 i nr 2

Uwaga!

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert zadanie nr 2 w załączniku.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Data składania ofert: 02 lutego 2018 r. 09:00

 

Ogłoszenie nr 508444-N-2018 z dnia 2018-01-23 r.

Zespół Szkół Nr 2: Dostawa używanego samochodu ciężarowego do pracowni pojazdów ciężarowych realizowana w projekcie „ Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Uwaga!

Sprostowanie do SIWZ.

 


Zaproszenie do złożenia oferty 2

Wrocław, dnia 22.01.2018r.

 

Data udzielenia odpowiedzi na zaproszenie: 01 lutego 2018 r. 23:59:59

 

NR SPRAWY 2232/4/2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Zespół Szkół nr 2 ul. Borowska 105, 50-551 Wrocław zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na dostawę wyposażenia ogólnodydaktycznego do pracowni pojazdów ciężarowych realizowana w  projekcie „Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Ogłoszenie nr 505841-N-2018

z dnia 2018-01-16 r.

 

Zespół Szkół Nr 2: Dostawa wyposażenia specjalistycznego (urządzeń i sprzętu) do pracowni pojazdów ciężarowych realizowana w projekcie „ Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na zadania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

UWAGA

Sprostowanie do SIWZ z dnia 22.01.2018r. w załączniku nr 3 

 


Zaproszenie do złożenia oferty

Data udzielenia odpowiedzi na zaproszenie: 

30 stycznia 2018 r. 15:00

 

 

 

 

NR SPRAWY 2232/2/2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Zespół Szkół nr 2 ul. Borowska 105, 50-551 Wrocław zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na dostawę wyposażenia multimedialnego do pracowni  pojazdów ciężarowych realizowana w  projekcie „Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uwaga!

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia.