Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I i II stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

EU flag Erasmus vect NEG

Szkoła uczestniczy w projekcie:
Erasmus+

więcej

  • ban1.jpg
  • ban2.jpg
  • ban3.jpg
  • ban4.jpg
  • ban5.jpg

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Nr sprawy 2232/7/2017

IZO17

Informacja z otwarcia ofert plik .pdf

 


Ogłoszenie nr 606562-N-2017 z dnia 2017-10-25 r.

 

Zespół Szkół Nr 2: Dostawa wyposażenia specjalistycznego do pracowni pojazdów ciężarowych realizowana w projekcie „ Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pt. Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Osi Priorytetowej nr 7 „Infrastruktura edukacyjna” Działania nr 7.2 „ Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową” Podziałania nr 7.2.2 „ inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową – ZIT WrOF”

 

Ogłoszenie Przetarg -skan podpisany przez Dyrektora ZS2

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -skan podpisany przez Dyrektora ZS2