Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I i II stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

EU flag Erasmus vect NEG

Szkoła uczestniczy w projekcie:
Erasmus+

więcej

  • ban1.jpg
  • ban2.jpg
  • ban3.jpg
  • ban4.jpg
  • ban5.jpg

Nr sprawy 341 / 2232 / 1 / 2014                                               

                                                                                                                                             Wrocław, dnia 08.10.2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n.

 

„Roboty remontowe w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu”

informujemy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

 

                Firma Budowlana AMD Sp. z o.o.

                56-120 Brzeg Dolny, ul. 1-go Maja 10a

                za kwotę ryczałtową brutto : 99 513,33 zł

 

W toku postępowania przetargowego wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Liczba przyznanych punktów

1.

1

Firma Budowlana AMD Sp. z o.o.

ul. 1-go Maja 10a

56-120 Brzeg Dolny

100

2.

2

P.H.U BUD-MAR Marzanna Janiszewska

Dzigorzew 37A

98-210 Sieradz

oferta odrzucona- nie podlega ocenie

(art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. –treść oferty niezgodna z SIWZ)

3.

3

PHU OK-TUR Dorota Turkowyd

ul. B. Chrobrego 28/7

50-254 Wrocław

67,46

 

Kryterium oceny ofert: najniższa cena (waga – 100%, przy czym 100%=100 pkt).

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany został zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej (cena 100%) tj. oferta z najniższą ceną, która uzyskała 100% pkt.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                                                                             DYREKTOR

                                                                                                                             Zespołu Szkół Nr 2 we Wrocławiu

                                                                                                                                        Marian Ramut

Otrzymują:

  1. a/a
  2. Firma Budowlana AMD Sp. z o.o., 56-120 Brzeg Dolny, ul. 1-go Maja 10a
  3. PHU BUD-MAR Marzanna Janiszewska, Dzigorzew 37A, 98-210 Sieradz
  4. PHU OK-TUR D.Turkowyd, 50-254 Wrocław, ul. B. Chrobrego 28/7